Hanoi University of Science and Technology's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Trường ĐHBK Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, được thành lập từ nm 1956. Hiện nay, Trường ĐHBK Hà Nội có 23 Khoa, Viện đào tạo; 14 Trung tâm, Viện nghiên cứu, với 1.960 cán bộ, giảng viên tổ chức thực hiện 33 ngành đào tạo với 70 chuyên ngành đào tạo và 9 hướng nghiên cứu trọng tâm. Truy cập website: http://www.hust.edu.vn/; Facebook: https://www.facebook.com/dhbkhanoi/ để nhận nhiều thông tin hữu ích.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 5,350
Videos: 197
Views: 363,699
Average number of Views per video: 1,846

YouTube Channel playlist