Jazepa Vitola Latvijas muzikas akademija's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: JVLMA ir mūsu mūzikas augstskolas - Jzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas - nosaukuma saīsinjums. JVLMA skotne ir saistīta ar 1919.gada 20.august dibinto un 1920.gada 11.janvrī oficili atklto Latvijas Konservatoriju. JVLMA īsteno profesionls bakalaura, akadēmisks un profesionls maģistra studiju programmas mūzik un skatuves mksl, pedagogu izglītīb un doktora studiju programmas mūzikas vēsturē un teorij, k arī nodarbojas ar zintni, pētniecību un mksliniecisko jaunradi.Akadēmijas mērķis ir nodrošint studijas mūzikas, horeogrfijas un izglītības zintņu joms, humanitrajs un socilajs zintnēs, veikt pētījumus mkslas zintnē, sekmēt mksliniecisko jaunradi, profesionlo mūziķu, horeogrfu, nozares pedagogu un mkslas zintnieku sagatavošanu. Akadēmija veicina arī tlkizglītību un tai ir tiesības patstvīgi sadarboties ar rvalstu izglītības iestdēm, mūzikas, mkslas un kultūras institūcijm, citm juridiskm un fiziskm personm.

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 158
Videos: 154
Views: 82,747
Average number of Views per Video: 537

YouTube Channel playlist