Universiteti Katolik Zoja e Këshillit Të Mirë's X page

Universiteti Katolik Zoja e Këshillit Të Mirë's X (Twitter) page Review

X (Twitter) Page Overview

Published Title

UNIKZKM

Published Description

Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë (UNIZKM) është themeluar në vitin 2004 dhe përbën një nga nismat e para të arsimit privat në vend.

Creation date

July 2012

Follow buttonX (Twitter) page Stats

Followers

110

Tweets

904


X (Twitter) page feed

Share page

Interesting? Share this X page review with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Featured Universities New

Unlock Your University's Global Potential: Spotlight Your Institution on UniRank for International Recognition. Feature your University here. Get in Touch Today. Discover More Information Without Any Obligation!

Related resources

© uniRank since 2005