Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Kênh Youtube chính thức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Được quản trị bởi Phòng Truyền thông và Tổ chức Sự kiện (OCE) ---- Thông tin liên hệ: oce@hcmussh.edu.vn - Fanpage: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/ - Website: http://hcmussh.edu.vn/

Creation date: 2014

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 2,880
Videos: 211
Views: 303,204

YouTube Channel playlist