Ho Chi Minh City International University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQGTP.HCM (ĐHQT). Tên tiếng Anh: International University - VNU HCMC (IU). Được thành lập nm 2013, ĐHQT là trường ĐH công lập đầu tiên của Việt Nam sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức cho toàn bộ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Hiện tại, trường có 20 chương trình đào tạo đại học, 8 chương trình thạc sỹ và 4 chương trình tiến sỹ. Trong đó có 9 chương trình đào tạo bậc đại học đạt chuẩn kiểm định AUN-QA gồm Khoa học Máy tính, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y Sinh, Công nghệ Thực phẩm, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật Xây dựng; 3 chương trình đào tạo bậc sau đại học đạt chuẩn AUN-QA gồm Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET gồm Kỹ thuật Y sinh và Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông. 2 phương thức đào tạo: Chương trình do ĐHQT cấp bằng và Chương trình liên kết do trường ĐH đối tác cấp bằng.

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 1,060
Videos: 50
Views: 86,767
Average number of Views per video: 1,735

YouTube Channel playlist