FPT University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Trường Đại học FPT luôn ý thức được sự cần thiết của việc đổi mới liên tục và tiếp cận với những giải pháp giáo dục thông minh. Những giải pháp giáo dục thông minh đó hướng tới việc cung cấp cho sinh viên Đại học FPT hệ kiến thức, kỹ nng phù hợp và trở thành những người tiên phong trong kỷ nguyên thông minh. Cùng một thời gian học tập, nhưng với công nghệ giảng dạy và học tập tiên tiến, sinh viên Đại học FPT sẽ được trải nghiệm thực tiễn cao nhất và tiếp cận với những khái niệm, kiến thức, kỹ nng tiên tiến cập nhật để sẵn sàng trở thành "Công dân toàn cầu". Chi tiết: http://daihoc.fpt.edu.vn/thong-diep-hieu-truong-dai-hoc-fpt-2015/

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 3,250
Videos: 306
Views: 3,842,028
Average number of Views per video: 12,556

YouTube Channel playlist