Hong Bang International University's YouTube Channel New

YouTube Channel overview

Published description: Được thành lập từ nm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập. Website: http://hiu.vn/

Creation date: 2016

Subscribe:

YouTube Channel playlist

YouTube Channel stats and engagement

Total number of subscribers: 625
Total number of published videos: 169
Total number of videos views: 167,799
Average number of views per video: 993

Report errors