The Center for Academic Studies's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: המרכז ללימודים אקדמיים הינו מוסד ישראלי מוכר למועצה להשכלה גבוהה. המרכז ללימודים אקדמיים מציב במרכז הוויתו את הכשרת הסטודנט לעולם העבודה, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה ומתן שירות איכותי ויצר את התנאים האופטימאליים לקידום הקריירה כבר במהלך הלימודים, באמצעות תוכנית לימודים יישומית ופרקטית. המרכז יסייע לכל סטודנט להגשים את חלומו לרכוש השכלה והכשרה אקדמית.

Creation date: 2009

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 195
Videos: 146
Views: 674,617

YouTube Channel playlist