Machon Lander's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: מכון מופ"ת הוא בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות לימודים וסגלי הוראה העוסקים בהכשרת מורים. המכון הוא מסגרת יחידה מסוגה בארץ ובעולם. המכון נוסד בשנת 1983 על-ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. התפיסה שהנחתה את ייסוד המכון הייתה כי למקצוע הכשרת המורים מאפייני ידע ייחודיים, וכי דרוש בסיס מחקרי ופרקטי בתחום זה, כמו גם מסגרות לימוד לתמיכה בהתפתחות המקצועית של סגלי ההוראה והניהול. תפיסה זו מתווה את פעילותו של המכון מתחילת דרכו. ייעודו של מכון מופ"ת הוא לשמש מקום מפגש מקצועי לעוסקים בהכשרת מורים במכללות ובמוסדות אקדמיים אחרים. המפגשים ומסגרות הלימוד והמחקר מאפשרים החלפת דעות, הרחבת הידע, לימוד משותף, התמחות פרופסיונלית, יצירה והפצה של ידע. מכון מופ"ת מבקש לסייע בשיפור רמת ההוראה והחינוך במערכת החינוך באמצעות טיפוח מקצועי של מכשירי המורים.

Creation date: 2015

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (October 2019)

Subscribers: 328
Videos: 126
Views: 421,696

YouTube Channel playlist