University of Plovdiv Paisii Hilendarski's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 260 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки. Университетските сгради са разположени на няколко места в града. В градовете Смолян и Кърджали са разкрити филиали на Университета. В ПУ "Паисий Хилендарски" работят над 910 преподаватели и служители, от които 620 висококвалифицирани щатни преподаватели - 85 професори, 210 доценти, 325 асистенти. Обучават се над 13000 редовни студенти и около 5300 задочни студенти в 9 факултета и 2 филиала.

Creation date: 2020

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 26
Videos: 22
Views: 2,818
Average number of Views per video: 128

YouTube Channel playlist