New Bulgarian University's YouTube Channel

YouTube Channel overview

Published description: Официалният YouTube канал на Нов български университет. Нов български университет е сред европейските университети, чиято образователна философия е основана на либералната идея за обучение, която свързва придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие. Мисията на Нов български университет като автономна либерална академична институция е: да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят; да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания по международни стандарти; да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти

Creation date: 2013

Subscribe button:

YouTube Channel stats and engagement (May 2020)

Subscribers: 894
Videos: 348
Views: 163,134
Average number of Views per video: 469

YouTube Channel playlist