Goris State University's YouTube page

Goris State University's YouTube Channel Review

YouTube Channel Overview

Published description

Գորիսի Կանանց զարգացման "Ռեսուրս կենտրոն" հիմնադրամի երիտասարդ լրագրողների "Շառավիղ" ակումբը ստեղծվել է 2010թ.: Ակումբի գլխավոր նպատակն է անկողմնակալ արձագանքել մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններին, նպաստել տեղեկատվության տարածմանը, աջակցել քաղաքացիական լրագրության զարգացմանը: Լրագրողական մեր թիմի համար այս բլոգը մի նոր հնարավորություն է գրելու այն ամենի մասին, ինչը մեզ հետաքրքրում է, մտահոգում, զարմացնում և ուրախացնում: Հուսով ենք, որ մեր մեկնաբանությունները հետաքրքիր կլինեն: Ակնկալում ենք Ձեր ակտիվ մասնակցությունը: Միացեք մեզ, Ձեր կարծիքը կարևոր է ...

Creation date

June 2011

Subscribe button

YouTube Channel Stats and Engagement

Subscribers

525

Videos

355

Views

456,362

Avg No of Views per Video

1,286


Guide to understanding YouTube Channel stats and engagement

The following uniRank guide to understanding YouTube Channel stats and engagement only applies to countries where YouTube is not blocked or censored and where there is good internet and social media penetration. As of 2023, for example, access to YouTube is currently blocked in the following countries: China, Eritrea, Iran, North Korea and Turkmenistan. In several underdeveloped countries, there is a very low internet and/or social media penetration for economic, technological or cultural reasons that undermine the adoption of YouTube and other social media.

1) YouTube Channel's total number of subscribers

What does Goris State University's official YouTube Channel number of subscribers tell us?
The total number of subscribers can indicate the popularity and reach of Goris State University's channel, and indirectly the popularity of the higher education institution itself provided they adopted this social media channel for a minimum number of years; uniRank provides the date of creation of the channel to help on this regard.
Typically, the higher the number of subscribers, the more people are interested in the video content being produced and published by Goris State University's YouTube channel and the more popular the University. This can also be an indication of how successful the channel is in terms of generating views and engagement as well as potentially attracting new students.
However, it is important to note that the number of subscribers is just one metric among many that can be used to assess the success of the above Goris State University's YouTube channel; other important metrics include total views, watch time and engagement metrics.
It is also worth noting that the number of subscribers of higher education YouTube channels can be influenced by factors such as the quality and consistency of the content, the frequency of publishing new videos, the target audience and the marketing and promotion budget and strategies employed by the institution's social media staff. Therefore, while a high number of subscribers can be a positive indication for a University, it should not be the only factor considered when evaluating the success of a higher education-related YouTube channel.

2) YouTube Channel's total number of videos

What can Goris State University's official YouTube Channel number of videos tell us?
The number of videos can indicate a few things about the channel's content and creator. Generally, a higher number of videos suggests that Goris State University is actively producing content and is committed to its channel and audience and is, therefore, consistently working to grow it.
However, the number of videos alone does not necessarily indicate the quality or popularity of a channel. It is possible for a YouTube channel with fewer videos to have a larger audience or more engagement than a channel with many videos. The content, quality, consistency and frequency of the videos are more important factors in influencing the engagement metrics and determining the success of the channel.
Ultimately, the number of videos on a channel is just one factor to consider when evaluating its success and should be considered alongside other metrics such as total views, watch time and engagement.

3) YouTube Channel's total number of views

The number of views on Goris State University's YouTube channel indicates how many times videos on that channel have been watched by viewers no matter if they subscribed or not to that channel. It is one of the key metrics used to measure the success and popularity of a channel, as it shows how much engagement the channel is receiving from its audience.
A high number of views can indicate that the content on a YouTube channel is interesting and engaging to viewers and that the channel has a strong following. However, it is important to note, as mentioned above, that views alone do not necessarily indicate the overall success of a channel. For example, a channel may have a high number of views but low engagement, meaning that viewers are not interacting with the content in a meaningful way.
It is also worth considering the context of the views. A video that goes viral may receive a high number of views, but that does not necessarily mean that the channel as a whole is successful or sustainable. Similarly, a channel may have a smaller number of views, but a highly engaged and loyal audience that regularly interacts with the content and supports the creator.
Overall, while the number of views is an important metric for measuring the success of a higher education institution's YouTube channel, it should be considered alongside other metrics mentioned above.

4) YouTube Channel's average number of views per video

The average number of views per video is an important and useful publicly available metric for evaluating and comparing the success of Goris State University's YouTube channel content and engagement. It indicates the average number of views a video on the channel receives, which can help understand how engaged the audience is with the content.
A high average number of views per video indicates that the content on the channel is consistently popular and engaging to viewers. This can be an indication of a loyal and dedicated audience that enjoys the content produced by the higher education institution's YouTube channel.
However, it is important to keep in mind that the average number of views per video can vary depending on the type of content produced by the channel. Additionally, older videos on the channel may have lower view counts due to changes in audience preferences or shifts in algorithmic recommendations.
Overall, the average number of views per video is an important metric to consider when evaluating the success of a YouTube channel, but, once again, it should be used in conjunction with other metrics to get a more complete picture of the channel's performance.
Please note that uniRank provides the average number of views per video calculated on the entire life existence of Goris State University's YouTube channel; for deeper analyses and up-to-date comparison purposes, it might be worth considering calculating the average number of views per video in a most recent time range such as the last month or year.

5) YouTube Channel's watch time

The watch time metric on a YouTube channel indicates how much time viewers have spent watching the content on the channel. It is an important metric for creators and YouTube itself, as it is used to evaluate the overall engagement of the audience and to inform the ranking algorithm that recommends videos to viewers.
A high watch time indicates that the channel's content is engaging and interesting to viewers and that they are spending more time watching the videos. This can be an indication of a loyal and dedicated audience that enjoys the content produced by the higher education institution's YouTube channel and it can also contribute to the overall success of the channel.
However, it is important to keep in mind that watching time alone does not necessarily indicate the overall success of a channel. For example, a channel may have a high watch time but a low subscriber count, indicating that the content is engaging but has not yet found a wider audience.
Additionally, YouTube's ranking algorithm takes into account other metrics such as likes, dislikes, comments and shares when recommending videos to viewers. Therefore, creators need to focus on frequently creating high-quality content that encourages viewer engagement in addition to increasing watch time.
Unfortunately uniRank does not publish this metric for Goris State University's YouTube channel because it is not publicly available and only the channel creator can have access to it.

5) YouTube Channel's engagement metrics

Engagement metrics for higher education institutions' YouTube channels are very important metrics that measure how viewers are interacting with their channels' content and appraise the popularity of their channel. They are the ultimate metrics to compare YouTube channels against each other. Engagement metrics are also very important for YouTube itself because it is incorporated into its ranking algorithm.
They include metrics such as likes, dislikes, comments, shares, the average number of views per video and subscriber activity. These metrics are important because they can provide insights into how viewers are responding to the content and how engaged they are with the higher education YouTube channel.
Likes and dislikes indicate how viewers feel about the content on the channel. A high number of likes indicates that viewers are enjoying the content, while a high number of dislikes indicates that they are not. Creators can use this feedback to inform their content strategy and improve their videos.
Comments are another important engagement metric because they provide a way for viewers to interact with the content and the creator. A high number of comments can indicate that the content is sparking conversation and engagement among viewers and can also provide valuable feedback for the creator.
Shares are also important because they indicate how viewers are sharing the content with others. A high number of shares can indicate that the content is resonating with viewers and that they find it valuable enough to share with their audience.
Subscriber activity is also an important engagement metric because it indicates how active and engaged the channel's subscriber base is. Creators can use this information to develop a loyal and dedicated audience that regularly engages with their content.
Overall, engagement metrics provide valuable insights into how viewers are interacting with a YouTube channel's content. Creators can use this information to improve their content strategy and build a loyal and engaged audience.
Unfortunately uniRank does not publish engagement metrics for Goris State University's YouTube channel because some are not publicly available and only the channel creator can have easy access to them. As of 2023, only the number of views per video, number of likes and number of comments are publicly available.

6) Is a YouTube channel still active?

Some higher education institutions' YouTube channels might be inactive and their account abandoned. The best way to find out whether a channel is still active is to check whether it has recently published new video content.

YouTube Channel Playlist

Share Channel

Interesting? Share this YouTube channel review with your friends now.

Feedback, Errors

We appreciate your feedback and error reports.

Feedback / Error Report

Featured Universities New

Unlock Your University's Global Potential: Spotlight Your Institution on UniRank for International Recognition. Feature your University here. Get in Touch Today. Discover More Information Without Any Obligation!

Related resources

© uniRank since 2005