Lac Hong University's Twitter page

Lac Hong University's Twitter page Review

Twitter Page Overview

Published Title

Lac Hong University

Published Description

Nm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh, trải qua nhiều nm xây dựng & phát triển, là một trường đại học đa ngành, đa nghề.

Creation date

December 2012

Follow buttonTwitter page Stats

Followers

40

Tweets

6,308Feedback / Error Report


Twitter page feed

Share page

Interesting? Share this Twitter page with your friends now.

Related resources

© uniRank since 2005